כנס הסדרת שימושים ועדכונים כלליים בנושא בנייה ושיוך -19.7.2016

אנו מבקשים להביא לתשומת ליבכם כי ביום 25.8.2015 יכנס לתוקפו תיקון מס' 16 לחוק ההגבלים עסקיים תשמ"ח – 1988 (להלן "התיקון" ו"החוק" בהתאמה) שעניינו ביטול הפטור שבס' 3(6) לחוק הידוע בכינויו "פטור הבלעדיות ההדדית".

פסק דין: בג"ץ – העתירה לביטול החלטה 1447 ("חלופת האגודה")

צילום אילוסטרציה משרדנו (עו"ד עומר כהן ועו"ד רותם ליכטנשטיין) ייצג 15 קיבוצים במסגרת עתירה שהגישו האגודה לצדק חלוקתי, יחד עם הקשת הדמוקרטית המזרחית ועמותת תהודה, ובמרכזה עמד הטענת העותרות שהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1447 (הידועה בשם "חלופת האגודה") מהווה אפליה לטובה של המגזר הקיבוצי לעומת אוכלוסיות אחרות ועל חשבונו של הציבור. לאחר שבית-המשפט קיבל את…

פסק דין: אבי בן אהרון נגד קיבוץ תל יוסף

משרדנו ייצג את קיבוץ תל יוסף בעתירה שהוגשה נגדו לבג"ץ בעקבות פס"ד של ביה"ד הארצי לעבודה שקבע כי בין הקיבוץ וחבריו אין יחסי עובד-מעביד. בפס"ד שניתן ביום 6.7.16 קיבל בג"ץ את עמדתנו ודחה את העתירה, וקבע כי אין יחסי עובד-מעביד בין החבר לקיבוצו, וכי לקיבוץ סוברניות לקבל במוסדותיו החלטות על מסגרת יחסי הקיבוץ עם חבריו מבלי שבתי המשפט יתערבו בהחלטות אלה.

מ' ר' נגד קיבוץ נצר סירני

ת"א 37228-10-13 מ' ר' נ' קיבוץ נצר סירני ואח'
בית משפט השלום בראשון לציון בפני כבוד השופט רפי ארניה
תביעה של חבר קיבוץ במסגרתה עתר למתן צו עשה נגד הקיבוץ שיורה לנתבעת, אשתו לשעבר של התובע וחברת קיבוץ גם היא, להתפנות מבית המגורים ולמסור את זכויות החזקה והשימוש בבית לתובע. במילים אחרות, התובע תקף את החלטת הקיבוץ בעניין הקצאת דירות מגורים לחבריו.
בית המשפט יישם את ההלכה הנוהגת ביחס לאי התערבות בתי המשפט בהחלטות פנימיות של הקיבוץ. במישור הפרוצדוראלי, נקבע כי הקיבוץ קיים הליך תקין וראוי וזימן את התובע להשמיע את טענותיו. במישור המהותי, נקבע כי החלטה בעניין הקצאת הדירות בקיבוץ ושינויה מעת לעת היא עניין פנימי של הקיבוץ הנמצא בסמכותו של ועד ההנהלה. במישור הנורמטיבי, בית המשפט השתכנע שלאור טובת ילדיהם של בני הזוג, החלטת הקיבוץ שלא לשנות את הסדרי המגורים הקיימים הינה סבירה, מידתית, שקולה וראויה. על כן, בית המשפט קבע שאין עילה להתערבות בהחלטת הקיבוץ בעניין התובע.
מטעמים אלה וטעמים נוספים, בית המשפט דחה את התביעה והשית על התובע את הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דינו של הקיבוץ בסך 25,000 ₪.

חוזר לקוחות בנושא רישום "חוב אקטוארי" בדוחות הכספיים

צילום אילוסטרציה שלום רב, הנדון: רישום "חוב אקטוארי" בדוחות הכספיים 1 . הוראה חשבונאית מס' 4 שהוצאה על ידי רשם האגודות השיתופיות מחייבת את הקיבוץ המתחדש לרשום בדוחות הכספיים את ההתחייבות הנובעת מתשלומי קצבה על פי תקנות הערבות ההדדית. 2 . בהקשר זה עולה השאלה האם ועד כמה מחויב הקיבוץ לרשום את ההתחייבות כלפי חברים…