כנס הסדרת שימושים ועדכונים כלליים בנושא בנייה ושיוך -19.7.2016

אנו מבקשים להביא לתשומת ליבכם כי ביום 25.8.2015 יכנס לתוקפו תיקון מס' 16 לחוק ההגבלים עסקיים תשמ"ח – 1988 (להלן "התיקון" ו"החוק" בהתאמה) שעניינו ביטול הפטור שבס' 3(6) לחוק הידוע בכינויו "פטור הבלעדיות ההדדית".

חוזר לקוחות בנושא רישום "חוב אקטוארי" בדוחות הכספיים

צילום אילוסטרציה שלום רב, הנדון: רישום "חוב אקטוארי" בדוחות הכספיים 1 . הוראה חשבונאית מס' 4 שהוצאה על ידי רשם האגודות השיתופיות מחייבת את הקיבוץ המתחדש לרשום בדוחות הכספיים את ההתחייבות הנובעת מתשלומי קצבה על פי תקנות הערבות ההדדית. 2 . בהקשר זה עולה השאלה האם ועד כמה מחויב הקיבוץ לרשום את ההתחייבות כלפי חברים…

קראו עוד